Fàilte

Tha Bun is Bàrr `na phrógram foghlainneachd suidhichte air cainnt a leasachadh an dàrna cuid tro chnuasadh chuspairean a bhuineas do nòsan mar is dual do chaidreabh anns a’ choimhearsnachd agus gnìomhachas làitheil an cuideachd a chéile. `S ann a tha beairteas do stuthan `ga cleachdadh anns a’phrógram a nì feum gus saoghal nan Gàidheal ann an Albainn Nuaidh a thoirt am follais. `Na lùib sin, tha òrain, stòraidhean, naidheachdan éibhinn agus gnàthasan-cainnte.


`S e prógram bogaidh a th’ann air fad, agus togar fiosrachadh mu sheanachas Gàidhealtachd na h-Albann Nuaidh le bhi dol air chéilidh am measg thaighean far a bheil a’ Ghàidhlig `ga bruidhinn gu fileanta. Tha e `na phrìomh riaghailt aig a’ phrógram gu feum com-pàirtichean a’ còmhradh anns a’ Ghàidhlig gu léir fhads a bhios iad còmhla. Tha gnìomhachas làitheil a’ phrógraim `ga chur an aghaidh astaigh agus amuigh.
Feumaidh tàilleabhaich air an gabhail asteach dha ` n phrógram a bhi aig àrd ìre `nan comas air Gàidhlig a bhruidhinn. Tha e `na dhleasdanas dhaibh a shireadh chothramannan a bharrachd air Gàidhlig a chleachdadh am measg cuideachd fharsaing. A thuilleadh air sin, feumaidh toil a bhi aig na tàilleabhaich luchd-ionnsachaidh eile a chuideachadh le togail na Gàidhlig.

Chan eil Bun is Bàrr air a riochdachadh mar phrógram ionnsachaidh leacanta. Aréisd, tha buaidh a’ phrógraim an urra ri ùidh, tàlant agus saoghal fa leth nan tàilleabhach fhéin. `S e `s nuair a bhios tàilleabhaich agus luchd-oideachaidh a’ co-roinn amasan anns a’ chumantas a `s fheàrr a dh’obricheas Bun is Bàrr. Mar a théid Bun is Bàrr a leudachadh `na phrógram-oideachaidh, `s ann na `s mòth’ a bhios e ’cur ri coimhearsnachd a bhios beò tro mheadhan na Gàidhig.

1.19.2010

Tar-sgrìobhadh a h-Aon

Fhads a bha sinn ag obair còmhla, chuir sinn sùil air Sruth nan Gaidheal gu tric. Fhuair sinn faidhleachan ann agus `s ann aig an taigh `s bha sinn ag obair orra. Rinn sinn amach gu robh iad gu math cuideachail dha `n ar cuid Gàidhlig. Dar a chuireamaid crìoch air na tar-sgrìobhaidhean, bhitheamaid a bruidhinn mu `n deoghainn. Thug sinn suim mhór asta. Seo agaibh fear dhiubh. Carson nach dean sibhse feuch air an aon obair? An ceann greis, cuiridh sinn suas na rinn sinne.

Tar-sgrìobhadh a h-aon:

Maighstir Iain agus am Baingeir ann an Ì Chaluim Chille
Singer/Storyteller: MacNeil, John Dan
Contributor: Shaw, John William, Collector;
MacDonald, Paul, Converted reel-to-reel tapes to digital.
Subject: Story - Humorous
Source: Cape Breton Gaelic Folklore Collection: Tape No: 193, Item On Tape: A 08
Publisher: St. Francis Xavier University
Place: Canada - Nova Scotia - Cape Breton County - Barra Glen, Sydney
Date Recorded: 1979-02-15
Copyright: Department of Canadian Heritage

© Cruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn / Cape Breton Gaelic Folklore Collection

No comments:

Post a Comment